อาคารพัฒานิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

palangsungkom.msu@gmail.com

093 503 8748

Hours: Mon – Fri 8:00am to 7:30pm

กว่า 45 ปี ของกลุ่มนิสิตพลังสังคม